Kliknij klawiszem myszy w dowolne miejsce na stronie, a następnie klawiszem TAB, możesz przechodzić między linkami.

O nas

 

STOWARZYSZENIE RODZIN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" W GNIEŹNIE

 

KRS 0000079501

 

 

 

Stowarzyszenie RAZEM działa nieprzerwalnie od 2000 r., wychodząc na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Działania, jakich się podejmujemy, zakreślają się przede wszystkim we wspieraniu procesu rehabilitacji społecznej zawodowej i ruchowej w ramach prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 63 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasza społeczność w ramach szeroko pojętej integracji z mieszkańcami Gniezna, a także z innymi ośrodkami zajmującymi się wspieraniem osób niepełnosprawnych, organizuje także różne eventy, które wpisały się już w kalendarz imprez gnieźnieńskich na dobre. Za nami dziesięć edycji Integracyjnych Turniejów Kręglarskich, cztery edycje Wojewódzkiego Festiwalu Warsztat Też Zaśpiewa, dziesięć odsłon Drzwi Otwartych, trzy wakacyjne warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych i wiele innych pojedynczych akcji, które zawsze spotykają się z niesamowitą aprobatą wśród uczestników.

 

Działania Stowarzyszenia zakreślają się w obrębie następujących celów określonych w Statucie organizacji:

 

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zmierzające do stworzenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie doradztwa w egzekwowaniu praw należnych osobom niepełnosprawnym;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej w zakresie rehabilitacji;
 • działalności charytatywnej w zakresie rekreacji;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 • nauki, oświaty, edukacji i wychowania;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • wypoczynku osób niepełnosprawnych;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działań na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 • organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej;
 • organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i spartakiad przedmiotowych;
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
 • likwidację barier architektonicznych;
 • organizowanie doradztwa w zakresie egzekwowania praw należnych osobom niepełnosprawnym;
 • organizowanie szkoleń, kursów, mających na celu podwyższenie lub zdobywanie kwalifikacji oraz ułatwianie dostępu do refundowanych wydawnictw;
 • opracowywanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie niepełnosprawności;
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla osób niepełnosprawnych;
 • współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia;
 • nawiązywanie i organizację wymiany międzynarodowej;
 • udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 • udzielanie pomocy materialnej i prawnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • organizowanie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, utworzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym ;
 • organizowanie placówek prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi;
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, ich opiekunów i rodzin;
 • promocję działalności twórczej niepełnosprawnych;
 • gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępność
Kontrast
Czarno biały
Białe tło
Podkreślenie odnośników
Sterowanie klawiaturą