Kliknij klawiszem myszy w dowolne miejsce na stronie, a następnie klawiszem TAB, możesz przechodzić między linkami.

Statut

Statut Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „ Razem”

 


Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych „ Razem” jest dowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw niesienia pomocy rodzinom i osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków i kolizji drogowych, propagowanie i rozwijanie postaw, promocji wszystkiego, co sprzyja zwiększeniu bezpieczeństwa oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują wskazane działanie.

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gniezno.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20 z 1989r., poz.140 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 7

 

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin zmierzające do stworzenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie doradztwa w egzekwowaniu praw należnych osobom niepełnosprawnym;
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej w zakresie rehabilitacji;
 • działalności charytatywnej w zakresie rekreacji;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
 • nauki, oświaty, edukacji i wychowania;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • wypoczynku osób niepełnosprawnych;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działań na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i promowanie różnych form demokracji lokalnej;
 • organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów i spartakiad przedmiotowych;
 • organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
 • likwidację barier architektonicznych;
 • organizowanie doradztwa w zakresie egzekwowania praw należnych osobom niepełnosprawnym;
 • organizowanie szkoleń, kursów, mających na celu podwyższenie lub zdobywanie kwalifikacji oraz ułatwianie dostępu do refundowanych wydawnictw;
 • opracowywanie i realizację programów osłonowych, w szczególności w zakresie niepełnosprawności;
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie poradnictwa prawnego i zawodowego dla osób niepełnosprawnych;
 • współdziałanie z organami i agendami władzy państwowej, samorządowej, związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi działania zbieżne z celami Stowarzyszenia;
 • nawiązywanie i organizację wymiany międzynarodowej;
 • udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
 • udzielanie pomocy materialnej i prawnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • organizowanie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, utworzenie warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zakładu aktywności zawodowej jako formy działalności gospodarczej dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym ;
 • organizowanie placówek prowadzących wielokompleksowe postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, w tym także z zaburzeniami sprzężonymi;
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, ich opiekunów i rodzin;
 • promocję działalności twórczej niepełnosprawnych;
 • gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

 

§ 8

 

Celem realizacji statutowych zadań Stowarzyszenie może powołać doraźne komisje problemowe.

 

§ 9

 

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

  § 10

Członkostwo Stowarzyszenia

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, w tym cudzoziemcy oraz osoby prawne. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

   § 11

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjecie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia,  zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Podjęcie uchwały o przyjęciu w poczet członków Stow. następuje niezwłocznie.
 3. Zarząd Stowarzyszenia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia bez uzasadnionej przyczyny.

 

   § 12


 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, regularnie opłacać składki członkowskie.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:

a)      przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może,

b)      wnioskować w sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)      posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

d)     korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków.

 1. Członek Stowarzyszenia nie może otrzymywać jakichkolwiek przysporzeń majątkowych na preferencyjnych warunkach.
 2. Zapis punktu 3 dotyczy także pracowników Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust.2 ppkt.b-d. 

 

 

  § 14

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1.      rezygnację pisemną złożoną Zarządowi

2.      wykluczenie przez Zarząd:

a)      za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)      za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)      na pisemny umotywowany wniosek członków z przyczyn określonych w lit. a i b,

d)      za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy składkowe,

e)      z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

3.      śmierć członka.

 

     § 15

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia – członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed jego zwołaniem.

 

 

Rozdział II – Władze Stowarzyszenia

 

   § 16

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie Członków.

2.      Komisja Rewizyjna.

3.      Zarząd.

 

    § 17

 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Członkami władz Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

     § 18

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

     

     § 19

 

Walne Zebranie Członków

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście   miesięcy, lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek złożony i podpisany, przez co najmniej 1/2 członków uprawnionych - zawiadamiając wcześniej członków o terminie i miejscu jego odbycia.

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w przypadku nieobecności wymaganej liczby członków głosowania wyznacza się drugi termin, w czasie nie dłuższym niż 14 dni. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.

6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

8. Do kompetencji Walnego zebrania Członków należy:

        a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

        b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

        c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

        d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

        e) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

        f) uchwalanie zmian statutu,

        g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

        h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

        i) rozpatrywania odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, oraz wniesionych skarg na działalność Zarządu,

        j) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

Zmiana Statutu, odwołanie Zarządu, członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia – wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności połowy członków w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 

 

       § 20


Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wice przewodniczącego i członka

( członków).

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgonie z przepisami o rachunkowości.

 

 

 § 21

 

Zarząd Stowarzyszenia

      1. Zarząd składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.   Członkowie Zarządu oraz członkowie ich rodzin nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

      2. Zarząd składa się z Prezesa, Wice Prezesa i Skarbnika.

      3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków na czteroletnią kadencję. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborze zebraniu.

      4. Do kompetencji Zarządu należy:

a)      przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

e)      ustalanie propozycji składek członkowskich,

f)       określenie obszaru odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

  § 22

 

1.      Władze Stowarzyszenia, Zarząd i Komisja Rewizyjna składają sprawozdanie z działalności na Walnym Zebraniu Członków. Na wniosek Władz Stowarzyszenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze w terminach zbieżnych lub nie z Walnym Zebraniem Członków. Potrzeba zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyrażona winna być na piśmie przez co najmniej połowę członków Stowarzyszenia.

2.      W uzasadnionych wypadkach na pisemny wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Stowarzyszenia zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3.      W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej oraz co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie określonym w pkt.2.

 

 

     § 23

     

Skreślony

 

 § 24

     

      W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt2-3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 25

    

Majątek Stowarzyszenia

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, nawiązek zasądzonych przez Sądy na podstawie przepisów Kodeksu Karnego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

2.       Funduszami i majątkami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.      Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes, Wice Prezes, Skarbnik, przy czym do wyrażania woli w tym przedmiocie łącznie występują dwie osoby.

 

§ 26

 

W działalności wewnętrznej Stowarzyszenia zabrania się:

1.      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków władz lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie, członkowie władz oraz  pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.      wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków władz lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4.      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§ 27    

 

1.      Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, lub przez Sąd na wniosek organu sprawującego nadzór.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3.      W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, Sąd zarządza likwidację Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy – Prawa o Stowarzyszeniach.

 

 

 

Tekst jednolity zatwierdzony dnia 17.04.2012 r.

Za zgodność – Przewodniczący obrad – Ryszard Witajewski

                     Protokolant – Magdalena Witczak

 

 

 

Dostępność
Kontrast
Czarno biały
Białe tło
Podkreślenie odnośników
Sterowanie klawiaturą